Magisterské štúdium

Forma štúdia: denná aj externá.

Dĺžka štúdia: 2 roky a 3 roky v externej forme štúdia

PODMIENKY PRIJATIA

Literatúra na prijímačky magisterského stupňa štúdia pre externých záujemcov


Magisterské štúdium v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo je zamerané na štúdium nových foriem komunikácie (predovšetkým elektronickej) s dôrazom na tvorbu mediamatických informácií a prácu s nimi. Popri základnom zameraní na teóriu elektronickej komunikácie je dôraz kladený aj na teoretické princípy komunikácie,  zásady a normy tvorby obsahov, vedomosti z oblasti teórie spracovania, prezentácie a uchovávania informácií a informačných systémoch. Okrem toho má možnosť získať vedomosti o manažmente a marketingu v nových e-médiách a o podnikaní na internete.

Povinné predmety štúdia sú koncipované tak, aby dochádzalo k postupnému rozvíjaniu vedomostí a zručností s rešpektovaním logickej nadväznosti a aby sa naplnili predpoklady pre uplatnenie prezentované v profile absolventa.

Štruktúra povinne-voliteľných predmetov je koncipovaná tak, aby umožňovala tvoju profiláciu do štyroch zameraní:

KULTÚRNE DEDIČSTVO

muzeológia a archívnictvo, biografistika, slovenská literatúra, bibliometria a infometria atď.

NOVÉ MÉDIÁ

mediálna produkcia, webová analýza, vybrané kapitoly z etiky nových médií, optimalizácia pre vyhľadávače, filozofia informácie atď.

VIZUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ

typografia a editorstvo, mediálna produkcia, webová analýza, optimalizácia pre vyhľadávače atď.

MANAŽMENT INFORMÁCIÍ

datamining, vyhľadávanie v databázach, webová analýza, bibliometria a infometria, úvod do umelej inteligencie a expertné systémy atď.

strom magister

Študijný plán je koncipovaný tak, že ako absolvent 2. stupňa mediálnych a komunikačných štúdií:

ovládaš teoretické a metodologické nástroje knižničnej a informačnej vedy;

dokážeš tvoriť koncepcie odborných knižnično-informačných činností, spracúvať analytické, metodické a rozvojové materiály alebo formovať a uplatňovať informačnú politiku na úrovni inštitúcie, regiónu a štátu;

vieš kriticky analyzovať koncepty, princípy a metódy v odbore s cieľom zdokonaľovania metodológie knižnično-informačnej činnosti;

si schopný aplikovať teoretické poznatky odboru na úrovni ich praktickej aplikácie, metodického usmerňovania a ich ďalšieho rozvoja;

vieš aplikovať a modifikovať medzinárodné a národné normy a odporúčania v knižnično-informačnej činnosti;

vieš analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore, podieľať sa na výskume a vývoji, aplikovať najnovšie poznatky knižničnej a informačnej vedy do praxe;

získaš schopnosť koncepčne usmerňovať a riadiť knižnično-informačné inštitúcie a systémy;

nadobudneš schopnosť metodicky usmerňovať a riadiť knižničné a informačné služby na celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni;

získaš schopnosť pracovať so skupinami používateľov a podieľať sa na ich informačnej výchove;

budeš mať schopnosť budovať a sprístupňovať informačné bázy dát na odborovej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni;

vieš analyzovať, projektovať a riadiť knižničné a informačné systémy na úrovni organizácie, regiónu a štátu, podieľať sa na tvorbe a využívaní medzinárodných knižnično-informačných systémov;

si schopný analyzovať štruktúru a obsah informačných zdrojov a dokumentov a navrhovať informačné modely pre knižničné a informačné systémy;

dokážeš prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti a pôsobiť na používateľov knižničných a informačných inštitúcií;

dokážeš efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu a ako vedúci výskumného tímu;

dokážeš dodržiavať etické princípy informačnej profesie a podieľať sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní;

dokážeš analyzovať a udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore a organizovať si vlastné vzdelávanie.

Kde sa ako absolvent 2. stupňa mediamatiky a kultúrneho dedičstva uplatníš?

Absolvent programu mediamatika a kultúrne dedičstvo má schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problémov z oblasti knižnično-informačnej praxe. Je schopný tvorivo aplikovať poznatky knižnično-informačnej vedy najmä v oblasti tvorby knižnično-informačných fondov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Dokáže samostatne spracovať dokumenty a informačné zdroje. Ovláda princípy manažmentu knižníc a knižnično-informačných služieb. Je schopný samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru.

Absolvent sa môže uplatniť ako tvorca obsahov alebo manažér informačných systémov, konzultant v oblasti informačných systémov, tvorca kurzov pre e-learning, správca podnikových informačných a znalostných databáz atď. Po absolvovaní štúdia môže samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor a pod., alebo pracovať ako špecialista pre tvorbu a prezentáciu informácií, ekonomiku a manažment vo všetkých typoch pamäťových a fondových inštitúcií, v online médiách, v online marketingových agentúrach.  Absolvent dokáže spolupracovať so špecialistami z oblasti informatiky pri organizovaní a riadení  komunikácie v spoločenskom živote i podnikaní.

Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva:

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login