Doktorandské štúdium

"Štúdium na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k tomuto poznaniu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti".


Absolvent doktorandského stupňa štúdia je pripravovaný pre oblasť základného a aplikovaného výskumu v sektore médií, kultúry, kreatívneho priemyslu alebo v akademickom sektore. Jeho študijný plán je odrazom aktuálnych a predpokladaných budúcich potrieb vyššie uvedených sektorov, zamestnávateľov v dotknutej oblasti, pričom získané vedomosti, zručnosti a kompetencie odrážajú stav aktuálneho poznania v oblasti metodológie odboru a sú základom pre inovácie a originalitu v praxi, vývoji a výskume.  Rozumie obsahu a cieľom mediálnej a marketingovej komunikácie v prepojení na oblasť kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu, a to aj v modernom digitálnom priestore. Disponuje nadštandardnou vedomosťou a skúsenosťou z oblasti analýzy, projektovania a spravovania informačných, mediálnych obsahov rozličnej povahy v digitálnom prostredí v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.  V zmysle európskej stratégie pre kultúru a v rámci posilňovania národnej i európskej identity dokáže informovať a prezentovať témy, analýzy a riešenia súvisiace s podporou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Má hlboké vedomosti o princípoch riadenia odborných činností v mediálnych, kultúrnych a pamäťových informačných inštitúciách aj v kontexte ich budúcej digitálnej transformácie, platnej legislatívy a projektového riadenia.

Profil absolventa umožňuje flexibilné prispôsobenie sa absolventa dynamicky sa meniacim očakávaniam a potrebám relevantných sektorov (aj s akcentom na tzv. povolania budúcnosti), ako aj akademickému prostrediu.

Pozri aj ostatné študijné programy vo všetkých stupňoch

odbor: mediálne a komunikačné štúdia

program: mediamatika a kultúrne dedičstvo
denná/externá forma štúdia

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login