Doktorandské štúdium

"Štúdium na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k tomuto poznaniu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti".


Jednotky študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo sú zostavené tak, že zabezpečujú naplnenie odborného profilu absolventa. Zaručujú, že teoretické vedomosti spolu s doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami sú plne v súlade s nosnými témami jadra znalostí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá v treťom stupni štúdia. Hlavnou náplňou doktorandského štúdia je vedecká práca, výsledky ktorej sú obvykle zahrnuté v dizertačnej práci doktoranda.

Doktorandský študijný program každého doktoranda je zostavený individuálne a pri jeho vytváraní sa vychádza zo Študijného poriadku pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

Absolvovanie určeného počtu povinne voliteľných predmetov podľa individuálneho študijného plánu doktoranda, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce sú podmienkami riadneho skončenia celého študijného programu.

Štruktúra jednotiek študijného programu umožňuje doktorandovi pripraviť sa na dizertačnú skúšku a spracovanie dizertačnej práce a jej obhajobu.

Pozri aj ostatné študijné programy vo všetkých stupňoch

odbor: mediálne a komunikačné štúdia

program: mediamatika a kultúrne dedičstvo
denná/externá forma štúdia

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login