Bakalárske štúdium

Forma štúdia: denná aj externá.

Dĺžka štúdia: 3 roky a 4 roky v externej forme štúdia

PODMIENKY PRIJATIA


Bakalárske štúdium mediamatiky a kultúrneho dedičstva je zamerané na štúdium základných teoretických východísk knižnično-informačnej vedy a ich aplikáciu do praxe. Cieľom je samostatne navrhovať a uplatňovať odborné prístupy a kreatívne využívať potenciál najmä v rámci praktickej činnosti.

Študent získava základy z nových foriem komunikácie (predovšetkým elektronickej)  s dôrazom na tvorbu mediamatických obsahov a prácu s nimi. Popri hlavnom teoretickom zameraní na teóriu je dôraz kladený aj na princípy tvorby informácií, legislatívne aspekty práce s informáciami. Študent nadobudne aj základnú orientáciu v predmetoch širšieho spoločenského základu (filozofie, psychológie, estetiky, etiky) ako aj z masmediálnych systémov.

Tvoje štúdium bude orientované na 3 smery = 3 špecializácie:

INFORMAČNO-TECHNICKÝ SMER

algoritmické myslenie, informačné siete, tvorba aplikácií pre web, architektúry zariadení, elektronické obchodovanie, webová analýza a pod.

MEDIÁLNO-MANAŽÉRSKY SMER

masmediálne systémy, mediálny ateliér, praktikum z mediálnej komunikácie, mediálna produkcia, atď.

KULTÚRNE DEDIČSTVO

biografistika, slovenská literatúra, knižná kultúra, ochrana dokumentov, muzeológia a archívnictvo, vybrané kapitoly z hmotného kultúrneho dedičstva, kultúrne dedičstvo, atď.

strom bakalar

Študijný plán je koncipovaný tak, aby si ako absolvent 1. stupňa mediálnych a komunikačných štúdií:

získal a pochopil základy knižničnej a informačnej vedy;

pochopil princípy a funkcie informačných a komunikačných technológií;

vedel aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni;

dokázal prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom;

organizoval svoje vlastné vzdelávanie;

udržiaval kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami v odbore;

získal schopnosť samostatne vykonávať odbornú knižnično-informačnú činnosť;

vedel vykonávať metodickú, prieskumnú a analytickú činnosť;

využíval najmodernejšie informačné a komunikačné technológie.

Kde sa ako absolvent 1. stupňa mediamatiky a kultúrneho dedičstva uplatníš?

Absolvent štúdia má vedomosti a znalosti o teoretických princípoch komunikácie, o zásadách a normách tvorby obsahov. Okrem toho má vedomosti o manažmente a marketingu v nových e-médiách a o podnikaní na internete.

Absolventi programu mediamatika a kultúrne dedičstvo ovládajú teoretické a metodologické základy knižničnej a informačnej vedy, informačných technológií, sociálnej komunikácie, knižnej kultúry, ochrany informácií, organizácie poznania, informačnej analýzy a informačného manažmentu. Majú schopnosti tvorivo aplikovať teoretické poznatky v praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií najmä v oblasti tvorby lokálnych a globálnych informačných zdrojov, tvorby a spracovania dokumentov a informačných zdrojov, informačného prieskumu a navigovania v informačných zdrojoch, manažmentu informačných služieb a systémov. Ovládajú prácu s informačno-komunikačnými technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom.

Absolvent sa môže uplatniť ako tvorca obsahov alebo manažér informačných systémov, konzultant v oblasti informačných systémov, tvorca kurzov pre e-learning, správca podnikových informačných a znalostných databáz atď.

Po absolvovaní štúdia môže samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor a pod., alebo pracovať ako špecialista pre tvorbu a prezentáciu informácií, ekonomiku a manažment vo všetkých typoch pamäťových a fondových inštitúcií.

Absolvent dokáže spolupracovať so špecialistami z oblasti informatiky pri riadení  komunikácie v spoločenskom živote i podnikaní.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva

© 2020 | Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login